Wapnö Gård

Miljöarbetet i fokus

På Wapnö har vi ett eget och väl fungerande kretslopp, som vi ständigt arbetar med att utveckla.

Wapnö har under många år aktivt deltagit i det globala ekologiska systemet med ständiga förbättringar, mycket tack vare tidig miljöcertifiering som löpande ökat kunskapen i företaget. Idag kan det kännas smått löjligt när branschen framför att man skall ha optimala foderstater, ej övergödsla, ha rätt ureatal, bygga biodammar, växtnäringsbalanser osv, något som Wapnö har inbyggt sedan länge.

Företaget har nu kommit betydligt längre och har möjlighet att framföra hur det ser ut för enskilda produkter: mjölk, kött, spannmål och grönsaker. Wapnö har gjort en mycket stor investering i den mest miljö- och energieffektivaste biogasanläggningen. Där rötas djurens gödsel och rötgasen ger el, värme och kyla vilket används på gården. Inköpt el och olja har minskat med 90%.

Genom biogasanläggningen har Wapnö tagit ännu ett mycket långt steg in i framtiden där konsumenten genom sitt val kan både påverka den globala och lokala miljön mycket positivt.

Wapnö ger möjlighet till produkter med låg miljöbelastning. Härodlat® och Härproducerat® ger en styrka både för miljö och kvalité.

Miljöpolicy

Wapnö AB ska så långt det är ekonomiskt möjligt utveckla alla divisioner utifrån de starka och miljöriktiga varunamnen Härproducerat ® och Härodlat®. Gårdens egna ekologiska kretslopp utgör basen i verksamheten.

Wapnö AB saluför varor och tjänster med hänsyn till ovan ledord vilket ger stor miljöhänsyn och en påverkan som minskar förbrukning av naturtillgångar och energi där förnybar energi är viktig att optimera.

Företaget är mån om drift på ett uthålligt sätt som bevarar den biologiska mångfalden. Genom de årliga rapporter och all offentlig tillsyn enligt lag måste det till en bredd av verksamhet som bedrivs och uppdateras med både laga och kunskap. Ledningssystemet för miljö och kvalitet har en mycket stor betydelse för att vara uppdaterad på gällande miljölagstiftning och andra regler. Företaget ligger väl framme för att överträffa andra med råge inom många områden.

Det årliga arbetet med miljöhusesyn samt kontinuerlig avvikelserapportering med förebyggande åtgärder gör att vi kan förebygga miljöpåverkan.

Planer m.m. finns inarbetade i ledningssystemet och miljön är en del av företagets naturliga vardag. Alla känner av den.

Certifieringar & kontroller

På Wapnö arbetar vi efter strikta miljö- och kvalitetsregler. Vi vill så långt det någonsin är möjligt både vara självförsörjande och fungera som förebilder inom miljö- och återvinningsarbete. Djur och natur är resurser som vi människor tacksamt och varsamt ska samarbeta med. Vi har ofta besök av ren studiekaraktär eftersom vi är ett modernt lantbruksföretag som arbetar i en samtida pionjäranda.

Våra spannmålsodlingar är KRAV-godkända och i vår livsmedelsproduktion är vi certifierade enligt IP Livsmedel (tredjepartscertifiering). Vi genomför lantbrukets miljöhusesyn.
Våra certifieringar:

IP Livsmedel, tredje part certifiering
IP Nöt, Mjölk, Spannmål
KRAV (produktmärke) tredje part certifiering

Kvalitets & livsmedelssäkerhetspolicy

Var och en ansvarar för kvaliteten i det arbete var och en utför. Kvalitet är allas ansvar inom Wapnö AB och vår kvalitetspolicy lyder enligt följande:

Kvalitet är och förblir grundläggande för Wapnö AB och kvalité skall vara i fokus och inbyggt i våra rutiner utan att omfattande kontroll behöver utföras av annan person. Kvalité skall leda till framgångar och det är den som köper kvalité som avgör vad kvalitén är på de högkvalitativa varor och tjänster som Wapnö AB står för genom sin affärsidé. Förtroende tillfredsställer våra kunders specifika krav och förväntningar på produkter, livsmedelssäkerhet, leveranssäkerhet och pris. Vi är tredjepart certifierade när det gäller livsmedelssäkerhet för att säkerställa att vi levererar säkra livsmedelsprodukter.

Vi arbetar systematiskt med HACCP där vi utvärderar riskerna i produktionsflödet. En årlig revidering av HACCP görs av intern eller extern kompetens som fastställer revisionsplan. Genom lyhördhet och öppenhet där kund kan tillföra sina synpunkter skapas möjlighet till löpande förbättringar i vår verksamhet. Ett informationsutbyte och kommunikation skall stimulera.

För mer information om vårt kvalitets- och miljöarbete kontakta oss via e - post wapno@wapno.se

                                                              

Kantzoner mot vattendrag och märgelhål
Naturligtvis har det funnits bevuxna kantzoner mot vattendragen i över tio år och under det senaste året har hela 54 ha zoner planerats in. Med bara 15 hektar bevuxen mark får vi hela 6-8 meters kantzoner till bäckar och till 66 märgelhål.

Med ökat antal djur så blir det självklart mer naturgödsel som är svårare att hantera då väderleken påverkar så mycket. När man använder fabriksframställda näringsämnen är det lättare att med precision nå goda resultat.

Hög skörd miljömässigt riktigtKorna och kalvarnas behov styr mycket av det som odlas på våra åkrar. Vad varje ytenhet ger är viktigt och har stor betydelse inte bara för det ekonomiska utbytet utan även miljömässigt. Låga skördenivåer medför oftast att det har gjorts en för stor insats per producerad enhet foder eller mat. Det gäller särskilt när det blir fältförluster orsakade av hagel, fritfluga, rapsbagge eller något annat.

3000 mil mindre transport med traktorUnder 10 år har gården byggt upp ett hållbart system för att hantera stallgödsel. Nu blir det i stället rötrester då gödseln först går via biogasanläggningen innan den ges som näring för växtligheten på åkrarna. Genom pumpning av gödseln ut till olika samlingsbehållare en bit ifrån gården och en självgående gödselutläggare så har vi minimerat transporterna med hjulburna fordon. Samlingsbehållarna har en lagringskapacitet på upp till 12 månader. Stor lagringskapacitet ger möjlighet att sprida rötresterna vid optimal tidpunkt, vilket är bra ur såväl miljösynpunkt som ekonomisk synpunkt.

Torkning av spannmål utan eldningsolja
Med biogasanläggningen kom även möjligheten att få bort 25 m3 eldningsolja som användes för att torka ca 3700 ton spannmål varje år. Torkningen tar längre tid, men sker med förnyelsebar energi från gårdens egna "koskit". Tork nummer två finns på Sperlingsholm och används till torkning av halm.

Markkartering 45 år med fasta provtagningspunkter
Total markkartering sker vart 10:e år och linjekarteringar löpande fältvis. Intressant är att under 45 år så har provtagningen skett på fasta fältpunkter som i dag har sina koordinatorer. Tyvärr faller fosforvärden med tydlig trend, lite märkligt då särskilt KRAV-godkänd areal oftast varit lite hög i förhållande till skördeutbytet. Det borde lett till högre fosforförråd men den tendensen finns inte under 20 års KRAV godkänd areal.

Odlingslandskapet påverkar vattendrag
I Halland finns det vattendrag som idag inte uppfyller framtida vattenkvalitetsnormer, däribland ingår Nyrebäcken. Ett sänkningsföretag från år 1950 finns där Wapnö ingår. Utöver det finns det ytterligare stora markområden där dagvatten rinner till Nyrebäcken, troligen är det jordbruket som påverkar där främst fosfor följer med i avrinningen. En vattendragsgrupp finns för vattendraget där Wapnö ingår.

Biodammar

Wapnö har anlagt tre så kallade biodammar där sannolikt den första bör fördjupas för att kunna samla mer fosfor. Den har dock en "fiskvandring" genom sig, vilket för femton år sedan vid anläggningen inte gjorde det möjligt att få den optimal på det sätt vi skulle önska. Infiltrationsdammar för humanavlopp är ersatta genom att vi har grävt 2,2 km för att ansluta till stadens reningsverk. Det tycker vi verkligen är skönt, att få bort humanavloppet från brukningscentrumet där vi har mycket bostäder och verksamheter.

Under sommaren 2022 har vi restaurerat en våtmark i anslutning till Nyrebäcken. Syftet var att dels återställa våtmarkens ursprungliga funktion vad gäller näringsrening genom att ta vatten från kraftiga regn från ett tillrinnande dike. Restaureringen kommer inte bara att gynna fisk utan även fåglar, amfibier och insekter. Våtmarken anlades med hjälp av medel från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.


Biologisk mångfald

Självklart så har gården en stor artrikedom av växter och djur på de totalt ca 3000 hektar som gården omfattar. Betesmarkerna som gårdens djur betar ligger inte bara nära gården, utan även en bit ifrån där andras djur lämnat landskapet. Vi har grustag som vid återställning snabbt gynnar Backsvalan, i vattenmiljöer finns sällsynta vattenväxter och Vattensalamander och gamla träd ger boplats för många arter, inte minst sällsynta fladdermöss. Med det är det inte sagt att varje kvadratmeter eller hektar har en stor artrikedom, men för gården som helhet är det viktigt att ha en stor biologisk mångfald. Samtidigt ska vi bedriva en verksamhet som ger bra mat, mat som inte ska ersättas med import-mat som sliter på de globala naturresurserna.

Vatten från egen källa

Stolt kan Wapnö bjuda på eget vatten från fyra källor. På 12 meters djup har vi ett vatten som håller en utmärkt kvalité från Magnus Stenbocks tid. Det klarar de omfattande analyser likt vatten i storstaden gör. Wapnös vatten "späds inte ut" utan det är så bra som analysen visar, ett vatten som man kan buteljera och sälja. Halmstad kommun har sina villkor för verksamhet inom ett så kallat vattenskyddsområde, villkor som man kan förstå. Wapnö kan bedriva sin verksamhet som klarar kommunens krav för yttre vattenskyddsområde på hela sin areal. Eget vatten till våra restauranggäster är lite extra fint.

Wapnö mångfaldigt prisade

Ett modernt mat- och lantbruksföretag där god djuromsorg, smakupplevelse och hållbar miljö är självklarheter. Så har Wapnö ställt sig i spetsen för en miljösmart livsmedelsproduktion, vilket de senaste åren har uppmärksammats med ett flertal utmärkelser. Nedan listar vi några som vi är lite extra stolta över:


• Årets Lokalproduktion 2023 - Dagligvarugalan

• Årets Bonde 2020 - kategori mjölk

• Årets innovationsinsats inom gastronomin 2017, Skåneländska gastronomiska akademien

• Finalist årets hållbarhetsinitiativ 2017, Dagligvarugalan

• Årets Miljöpris 2016, Halmstad Näringsliv

• 2:a plats i Årets Svenska Måltidslitteratur i kategorin ”Livsstilslitteratur 2016” med boken ”Farm Dining”

• Årets smakutvecklare i Livsmedelsbranschen 2015, White Guide & Livsmedelsföretagen

• Årets entreprenör 2015, Halmstad Näringsliv

• Årets uppstickare i livsmedelsbranschen 2013, Landsbygdsdepartementet, LRF och Livsmedelsföretagen

• Swedbanks företagarpris